Søke plass

 

Dersom du ønsker å søke plass til barnet ditt i vår barnehage, må du søke elektronisk gjennom kommunens nettsider.

Vi er med i samordnet opptak, på lik linje med samtlige kommunale og private barnehager i kommunen.

Bruk Søke eller bytte barnehageplass - Barnehage - Oslo kommune når du søker om barnehageplass hos oss. Her kan du også søke om å endre og si opp plass.

Ved venteliste får man tildelt plass etter gjeldende kriterier i prioritert rekkefølge:

A) Iht. barnehageloven § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om        etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i          barnehage.

B)  Barn bosatt i Hallagerbakken borettslag ved opptakstidspunktet.

C)  Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt / beholde ansatte i barnehagen

D)  Søsken av barn som har plass i barnehagen

E)  Daglig leder / styrer ved opptak av barn søke å få en balansert kjønn- og alderssammensetning i barnegruppen.